Vedtekter for Fjell Kystlag

 

 

1.       Fjell Kystlag har som oppgåve å verna den gamle kystkulturen ved t.d. å

- ta vare på og restaurera tradisjonelle bruksbåtar,

- samla og ta vare på sjøbruksreidskapar,

- registrera og freista å verna gamle naustmiljø,

- samla tradisjonar omkring livet ved kysten.

 

2.       Laget skal også arbeida for å spreia kunnskap om

kystkulturen ved t.d. å

- ta del i den årlege Torgdagen og Torgkvelden,

- skipa korte kurs i t.d. segling, tradisjonelt fiske,

  stell av båtar o.l.

- leggja til rette for undervisning av skule-elevar.

- lage utstillingar med emne frå kystmiløet.

 

3.       Det skal haldast årsmøte i laget innan utgongen av mars

          kvart år. Innkallinga skal gå ut minst 3 veker før årsmøtet.

 

4.       På årsmøtet skal det velgjast forman, fire medlemer og to

          varamedlemer til styret. Styret vel sjøl nestformann,

          sekretær og kasserar.

 

5.       Årsmøtet skal kvart år godkjenna årsmelding og rekneskap som er avslutta til 1. mars.

 

6.       Kontingenten vert fastsett på årsmøtet.

 

7.       Laget kan verta medlem i landslaget Kysten.

 

                                                      Ågotnes, 24. mars 1983

 

 

Startsiden